STARK

STARK är en advokatbyrå dedikerad till klienten. Vi har ett stort intresse för människors rättigheter och tar oss an din sak med entusiasm och hjärta. Som klient ska du alltid kunna förvänta dig respekt, kompetens och vårt odelade engagemang. Vi förstår din situation och dina behov och vår ambition är att du ska känna dig sedd och omhändertagen i alla lägen.

Direktkontakt

Verksamhetsområden

Migrationsrätt

Vi förordnas regelbundet som offentliga biträden i förvars- och asylärenden, både för vuxna och för ensamkommande barn.

Brottmål

Samtliga av byråns advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare och målsägandebiträden.

LVM, LVU, LPT & LRV

Av förvaltningsrätten förordnas vi som offentliga biträden för personer som riskerar att utsättas för olika tvångsåtgärder.

Familjerätt

Vi hjälper er gärna med att upprätta handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och samboavtal. Vi agerar även ombud i vårdnads- och umgängesmål.

Bodelning & Skilsmässa

Vi kan hjälpa er vid skilsmässa och bodelning antingen som ombud eller som bodelningsförrättare.

Allmän affärsjuridik

Vi hjälper er gärna med frågor inom arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, köprätt och fastighetsrätt.

Medarbetare

Advokatbyrån Stark - Jonas Berglund

Jonas Berglund

Advokat / Delägare

0709-15 70 72
jonas.berglund@advokatstark.se

Advokatbyrån Stark - Niklas Hellberg

Niklas Hellberg

Advokat / Delägare

0709-15 70 70
niklas.hellberg@advokatstark.se

Kontakt

Vi finns på nedanstående orter, kontakta oss för att boka ett möte

Göteborg

Tel: 031 50 85 55
Fax: 031 50 85 45
Drottninggatan 22
411 14 Göteborg

Borås

Tel: 033 28 82 10
Fax: 031 50 85 45
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

Uddevalla

Tel: 0522 853 50
Fax: 031 50 85 45
Museigatan 2
451 50 Uddevalla

Vänersborg

Tel: 0521 22 10 20
Fax: 031 50 85 45
Vänerparken 15
462 35 Vänersborg

Alingsås

Tel: 033 28 82 10
Fax: 031 50 85 45
Lilla Torget 2
441 30 AlingsåsMaila oss på info@advokatstark.se eller använd formuläret nedan

INTEGRITETSPOLICY

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Advokatbyrån STARK i Väst AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom att inhämta information från såväl privata som offentliga register. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisning- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på följande grundval:

Artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (t.ex. bokföringsskyldighet).

Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. (t.ex. vid uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde etc.)


Om ingen av dessa grunder är tillämpliga kan behandling ske genom samtycke enligt artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera
med våra kontakter.

Personuppgifter kan i förekommande fall komma att överföras mellan advokatbyråns kontor i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss som advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallats av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om sju år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter om det inte strider mot de vägledande reglerna för god advokatsed. Du har vidare rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Du kan också vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@advokatstark.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:
Advokatbyrån STARK i Väst AB, 556963-9908, postadress Drottninggatan 22, 411 14 Göteborg, Tel 031-50 85 55, www.advokatstark.se, info@advokatstark.se